Algemene voorwaarden

Tobretuinmeubelen.nl te Schijndel hanteert bij al haar aankopen de volgende voorwaarden:


Artikel 1 - Artikelen op bestelling

1.1  Bij overschrijding van de levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

1.2   De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de klant in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft. Slechts in dat geval is de klant gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst te ontbinden.

1.3  Indien de klant de artikelen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Tobretuinmeubelen.nl is in dat geval gerechtigd de artikelen aan een derde te verkopen. De klant betaald in dat geval kosten voor het annuleren van de order.
 

Artikel 2 – Betaling
U bestelt de producten en geeft aan tijdens het bestelproces dat u de bestelling wilt laten bezorgen. U wordt tijdens het bestelproces en via e-mail geïnformeerd over deze       betaalmethode. Wij zullen de bestelling verwerken als de betaling bij ons binnen is.

 
Artikel 3 – Annuleren
De klant kan binnen 24 uur de order kosteloos annuleren, een order die geannuleerd wordt na het verstrijken van deze termijn zal een bedrag van 50% in rekening worden gebracht.


Artikel 4 – Privacy statement
Tobretuinmeubelen.nl zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Tobretuinmeubelen.nl noodzakelijk is.

 
Artikel 5 – Disclaimer
Tobretuinmeubelen.nl sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Tobretuinmeubelen.nl worden gewijzigd.


Artikel 6 - Garantievoorwaarden

Bij Tobretuinmeubelen.nl krijgt je 1 jaar garantie op fabricagefouten. Garantie zegt iets over de kwaliteit van het product. Met de garantie laten we zien dat we achter onze producten staan ten aanzien van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Bovendien zegt het iets over de service die we bieden, wanneer er onverhoopt toch iets mis mocht zijn met een product. Het enige dat we vragen, is dat je de kassabon bewaart, de onderhoudsadviezen opvolgt en dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het product te inspecteren.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie voor de producten van Tobretuinmeubelen.nl is het van belang dat je van het volgende op de hoogte bent:

6.1 Tobretuinmeubelen.nl garandeert dat een artikel bij normaal huishoudelijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont.

6.2 De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur.

6.3 Tobretuinmeubelen.nl behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel.

6.4 Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

6.5 De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.

6.6 Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder

6.7 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tobretuinmeubelen.nl enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verrichte c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

6.8 Buiten de garantie vallen transportschade of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking.

6.9 Showmodellen en artikelen uit de koopjeshoek vallen niet onder de garantie.


Artikel 7 - Inspectie en reclamaties

7.1 De klant is verplicht binnen redelijke tijd na ontvangst, binnen 3 werkdagen na ontvangst, de bij Tobretuinmeubelen.nl aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren. Reclames dienen uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend.

7.2 Wanneer je van de garantie gebruik wilt maken, dient dit schriftelijk te worden gemeld bij Tobretuinmeubelen.nl De garantiebepalingen en koopprijzen die op het moment van aankoop gelden, worden bij verrekening gehanteerd.

7.3 Indien de klant een beroep doet op een door Tobretuinmeubelen.nl gegeven garantie, dient de klant Tobretuinmeubelen.nl gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken..